Warsztaty dla przedsiębiorczych - OSTATNIE PIENIĄDZE UNIJNE DO ROZDANIA

Inwestowałeś w swoją firmę w okresie od 01.01.2008 do 28.02.2014 roku?
Będziesz realizował prace badawczo – rozwojowe wdrażające innowacje produktową, procesorową, marketingową bądź organizacyjną?
Jeżeli Twoja odpowiedź na jedno powyższych pytań brzmi  TAK
zapraszam na warsztaty:

„OSTATNIA SZANSA NA UNIJNE PIENIĄDZE dla wielkopolskich przedsiębiorców”

Jeżeli prowadzisz mikro, małe bądź średnie przedsiębiorstwo, które w ciągu ostatnich 5 lat zrealizowało inwestycję na terenie woj. wielkopolskiego bądź będziesz realizował prace badawczo-rozwojowe dążące do opracowania koncepcji wdrożenia: innowacji produktowej, procesowej, marketingowej lub organizacyjnej przyjdź na warsztat i dowiedz się, jak skorzystać ze zwrotu do 70% Twoich wydatków bądź dofinansowania w wysokości 30 000 zł!

like
PROJEKTY UNIJNE SKIEROWANE SĄ DO:

 • mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które w ostatnich pięciu latach zrealizowały inwestycję z własnych środków na terenie województwa wielkopolskiego.
 • Uwaga! W przypadku firm mikro (zatrudnienie poniżej 9 etatów), które zrealizowały inwestycję na obszarach wiejskich – kwalifikowane są wyłącznie projekty o wartości ponad 420.000 tyś. zł.

dislike
Z PROJEKTÓW NIE SKORZYSTAJĄ:

 • firmy prowadzące działalność w sektorze przetwórstwa rolno-spożywczego.

process
SFINANSOWANIEM MOŻE ZOSTAĆ OBJĘTE:

 • zakup nowych maszyn, urządzeń, oprzyrządowania, oprogramowania – prowadzący do wprowadzenia nowych lub udoskonalenia obecnych produktów bądź usług;
 • środki transportu – tylko specjalne, np. wózki widłowe (z udziału w konkursie wyłączone są zakupy samochodów);
 • zakupy w leasingu, tylko pod warunkiem, że wykup nastąpił do 28.02.2014 r.;
 • Wyłącznie wydatki zrealizowane – wstępnie można przyjąć, że wydatki poniesione w okresie 1.01.2008 – 28.02.2014;

delete
Z DOFINANSOWANIA WYŁĄCZONE SĄ:

 •  zakupy materiałów budowlanych, gruntów i budynków;
 • wszystkie projekty, których realizacja wymaga uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych;
 • środki trwałe, w odniesieniu do których wnioskodawca dokonał jednorazowego odpisu amortyzacyjnego na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 22k, ust. 7) lub ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 16k, ust. 7) oraz wydatki rozliczone w formie kompensaty należności.

dollar_currency_sign
RODZAJ DOFINANSOWANIA:

Do zrealizowania w marcu 2014 roku zostały 2 konkursy, w których można uzyskać:

 • z programu I – maksymalnie 70% wydatków kwalifikowanych. Dofinansowanie – co najmniej 200 tys. zł, nie więcej niż 500 tys. zł  (350 tys. zł dla firm z sektora transportu);
 • z programu II – 30 000 PLN na projekt (termin naboru do 31.03.2014);
 • Pieniądze pochodzą z programu unijnego na lata 2007 – 2013.

Ważne! Powyższe informacje należy uznać jako wstępne. Ostateczne warunki zostaną opublikowane w dokumentacji konkursowej w marcu 2014 r.

calendar_date
SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE WARSZTATU:

Spotkajmy się  31 marca o godzinie 16.00
w Kaliszu na pierwszym praktycznym warsztacie z pozyskiwania pieniędzy unijnych!

Prowadząca: ANNA GOSZCZYK

Koszt: 69 PLN / osoba przy zapisie do 26.03.2014  |  99 PLN / osoba przy zapisie między 27 a 31.03!

page
PROGRAM WARSZTATÓW:

Szczegółowe omówienie projektów, z których mogą skorzystać wielkopolscy przedsiębiorcy w ramach dwóch konkursów, które zostaną ogłoszone w połowie marca 2014 roku.

KONKURS I – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny – Działanie 1.2 schemat IV „Projekty inwestycyjne realizowane w ramach pomocy de minimis”

1. Podstawowe informacje o konkursie:

 • podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie,
 • wykluczenia ogólne w ramach Działania 1.2,
 • kwalifikowalność wydatków, wartość oraz poziomy dofinansowania,
 • forma oraz źródła dofinansowania, obowiązki Beneficjenta,

2. Złożenie wniosku i kryteria oceny:

 • sposób i forma złożenia Wniosku,
 • ocena formalna Wniosku, ocena merytoryczna Wniosku,
 • wybór projektów do dofinansowania,
 • procedura odwoławcza,

3. Okres realizacji projektu.

4. Terminy naboru.

KONKURS II – „Vouchery dla przedsiębiorców” na dofinansowanie przeprowadzenia badań i/lub doradztwa i/lub konsultacji w jednostce naukowej.

 • Cel i przebieg konkursu,
 • Terminy naboru,
 • Warunki włączeń podmiotowych,
 • Zakres oraz wysokość wsparcia,
 • Koszty kwalifikowane i niekwalifikowane,
 • Nabór i forma składania wniosków konkursowych,
 • Kryteria oceny,
 • Wniosek o udzielenie Vouchera,
 • Wzór Umowy o udzielenie Vouchera,
 • Wzór wniosku o płatność.